فروشگاه شهروند توسط تیم حرفه ای مدیریت می شود.این تیم

با در اختیار داشتن کادری حرفه ای اقدام به انتشار فایل های 

مورد نیاز معلمان،مدیران، دانشجویان و… می نماید.